Návštevný poriadok

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

CHODNÍK KORUNAMI STROMOV BACHLEDKA s.r.o.

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe na Chodník korunami stromov s týmto Návštevným poriadkom a dodržiavať všetky jeho ustanovenia.

 1. Vstup na Chodník korunami stromov je možný len v čase prevádzkových hodín, a to s platným lístkom.
 2. Deťom do 12 rokov je vstup na Chodník korunami stromov povolený len v sprievode dospelej osoby.
 3. Dospelé osoby zodpovedajú za bezpečnosť detí.
 4. Vstup na Chodník korunami stromov, vstup na zážitkové atrakcie a ich používanie je na vlastnú zodpovednosť návštevníkov.
 5. Návštevník berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený u návštevníkov pred vstupom na Chodník korunami stromov, prípadne počas návštevy na Chodníku korunami stromov vykonať kontrolu ich batožiny za účelom zistenia, či sa v nej nenachádzajú nebezpečné predmety ohrozujúce bezpečnosť, zdravie alebo život ostatných návštevníkov,
  prípadne či sa v batožine nenachádzajú zvieratá. Návštevník je povinný prevádzkovateľovi na požiadanie svoju batožinu otvoriť a ukázať jej obsah. Návštevník, v batožine ktorého budú nájdené predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život ostatných návštevníkov, alebo návštevník, v batožine ktorého bude nájdené zviera, nebude na Chodník korunami stromov pustený, prípadne bude z Chodníka korunami stromov bez nároku na náhradu vstupného vykázaný.
 6. Zážitkové atrakcie (adrenalínové zastávky) je možné z bezpečnostných dôvodov používať vždy len jednou osobou.
 7. Návštevník je povinný každý úraz utrpený na Chodníku korunami stromov alebo v priestore prírodného detského parku bezodkladne po jeho vzniku nahlásiť prevádzkovateľovi Chodníka korunami stromov na pokladni objektu. Za úrazy vzniknuté v dôsledku zanedbania povinnej opatrnosti návštevníka či zanedbaním dohľadu nad osobami, nad ktorými je návštevník povinný vykonávať dohľad, prevádzkovateľ Chodníka korunami stromov nezodpovedá.
 8. Za veci odložené v priestoroch Chodníka korunami stromov vrátane parkovísk a gastro prevádzok prevádzkovateľ nezodpovedá, pretože sa nejedná o priestory k tomu určené.
 9. Chodník korunami stromov je opatrený požiarnymi únikmi, ktoré sú prevádzkovateľom na jednotlivých miestach Chodníka korunami stromov vyznačené značkou. Tieto požiarne úniky sú návštevníci povinní využiť výlučne v prípade vzniku požiaru či na príkaz prevádzkovateľa. Pri použití požiarnych únikov v prípade požiaru sú návštevníci povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a hasičov.
 10. Návštevníci Chodníka korunami stromov majú zakázané:
 • zdržiavať sa na Chodníku korunami stromov mimo prevádzkových hodín;
 • vstupovať na Chodník korunami stromov so zvieratami (pri vchode sú pripravené špeciálne boxy, kde môžu návštevníci počas svojej návštevy svoje zvieratá bez obáv nechať);
 • vstupovať na Chodník korunami stromov na kolieskových korčuliach, kolobežke, s bicyklom, v lyžiarskej obuvi, v mačkách a s turistickými palicami s ostrým hrotom. Neodporúča sa ani vstup v opätkoch;
 • vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre návštevníkov;
 • vykláňať sa cez zábradlie;
 • vyhadzovať akékoľvek predmety z Chodníka korunami stromov a z vyhliadkovej veže;
 • vyhadzovať odpadky mimo miest na to určených;
 • fajčiť, zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom;
 • vstupovať na Chodník korunami stromov pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných či toxických látok a požívať alkohol alebo iné omamné či toxické látky na Chodníku korunami stromov;
 • vstupovať na Chodník korunami stromov s jedlom a nápojmi;
 • neoprávnene používať požiarne úniky;
 • nosiť na Chodník korunami stromov nebezpečné predmety spôsobilé ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie ostatných návštevníkov (napr. nože, iné zbrane, predmety, ktoré je možné ako zbrane použiť, výbušniny a pod.);
 • vyhotovovať na Chodníku korunami stromov fotografické alebo iné záznamy, ktoré budú slúžiť na obchodné a propagačné účely;
 1. Pri protiprávnom konaní, v prípade porušenia predpisov ako aj tohto Návštevného poriadku, je zamestnanec prevádzkovateľa oprávnený návštevníka z Chodníka korunami stromov vykázať bez nároku na vrátenie vstupného, prípadne návštevníka bez nároku na vrátenie vstupného na Chodník korunami stromov nepustiť. Prevádzkovateľ je oprávnený prijať ďalšie potrebné opatrenia.
 2. V prípade náhlej zmeny počasia (búrka, víchrica a pod.) sú návštevníci povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov prevádzkovateľa a Chodník korunami stromov okamžite opustiť.
 3. Návštevníci berú na vedomie, že na Chodníku korunami stromov môžu byť pri príležitosti rôznych akcií prevádzkovateľom zaznamenávané obrazové a zvukové záznamy a dávajú k tomu súhlas. Návštevníci tak súhlasia so zverejňovaním fotografií zhotovených na Chodníku korunami stromov, na ktorých sú zobrazení, a to na webových stránkach www.chodnikkorunamistromov.sk a www.facebook.com/chodnikkorunamistromov, prípadne s použitím a šírením týchto fotografií pre reklamné a propagačné účely prevádzkovateľa aj iným spôsobom. Svoj nesúhlas so zachytením podoby či s prípadným použitím a šírením takto zachytenej podoby sú návštevníci povinní jasne vyjadriť a podať ho prevádzkovateľovi v písomnej forme pred vstupom na Chodník korunami stromov.
 4. Prevádzkovateľ upozorňuje návštevníkov Chodníka korunami stromov, že priestor pokladní je prevádzkovateľom v dobe prevádzky Chodníka korunami stromov monitorovaný kamerovým systémom a je zhotovovaný obrazový záznam. Zhotovený obrazový záznam bude použitý v prípade, že v tomto priestore dôjde k strate, krádeži či poškodeniu majetku návštevníkov alebo prevádzkovateľa, alebo k inej obdobnej udalosti. V takomto prípade bude zhotovený obrazový záznam predaný príslušným štátnym orgánom, najmä PZ SR.
 5. Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi sa spracováva v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o právach návštevníkov podľa uvedeného nariadenia a zákona je možné nájsť na internetových stránkach https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf a https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/zakon-c-182018-z-z-o-ochrane-osobnychudajov-o-zmene-doplneni-niektorych-zakonov-publikovany.
 6.  Počas Goralských folklórných slávností bude platný cenník pre Goralské folklórne slávností.

Tobogan

 • Jazda na tobogane je určená pre návštevníkov od 120 cm, a to len na špeciálnej podložke a vždy po jednom.
  • V prípade nepriaznivých meteorologických podmienok je tobogan uzavretý.

Riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že dôjde medzi prevádzkovateľom a návštevníkom – spotrebiteľom ku vzniku spotrebiteľského sporu zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže návštevník – spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorými sú:

Ministerstvo hospodárstva SR                                                                                                      Mierová 19, 827 15 Bratislava 212                                                                                                        tel.: 02/48542515, e-mail: consumer@mhsr.sk, web: www.mhsr.sk, a

Európske spotrebiteľské centrum v SR                                                                                                 Mierová 19, 827 15 Bratislava                                                                                                                          tel.: 02/48542019, e-mail: info@esc-sr.sk, web: www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže využiť platformu pre riešenie spotrebiteľských sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Návštevný poriadok bol vydaný 1.12.2018
Návštevný poriadok nadobudol platnosť od 14.12.2018.